Prof. dr hab. Mirosław Handke (ur. 1946)
Rektor w latach 1993–1998
Chemia, fizykochemia ciała stałego

Urodził się w Lesznie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ (1969). Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany od 1969 r. Uczeń prof. Edwarda Görlicha, stypendysta w latach 1984–1986 i 1989 Harrick Scientific Corporation Institute, 1986–1989 visiting professor na Uniwersytecie w Genui, w Institute of Technology w Haifie w Izraelu i Uniwersytecie Technicznym w Klaustal.
Założyciel struktur i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” na AGH, współzałożyciel Małopolskiego Klubu Konserwatywnego.

Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który przekształcony został w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1993–1998 dwukrotnie wybierany na rektora AGH. Był to okres niezwykle intensywnej pracy, zreformowano strukturę organizacyjną uczelni (zniesiono Instytuty, a powołano Katedry) oraz system finansowy uczelni. System finansowy działał niezwykle efektywnie i pozwolił na wyprowadzenie uczelni z głębokiego deficytu, o jego zaletach świadczy fakt, że obowiązuje on, prawie w niezmienionej postaci do chwili obecnej.

Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych był inicjatorem i współzałożycielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Od 31 października 1997 r. do 20 lipca 2000 r. sprawował funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Współtwórca reformy systemu oświaty z 1999 r.
Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 r. dwustopniową strukturę szkolnictwa, wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu 6 klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura), przywracając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Dzięki obiektywizacji i normalizacji nowa matura zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie. Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły zawodowe.

Łącznie opublikował ok. 150 prac, z których 103 prace znajdują się na liście Google Scholar i według tego wydawnictwa były one cytowane ok. 1200 razy, wskaźnik Hirscha zaś wyliczono na 20. Wszystkie te wskaźniki dotyczą prac w zakresie chemii ciała stałego i spektroskopii oscylacyjnej i były opublikowane po 1985 r. Podane liczby nie obejmują publikacji o tematyce społeczno-politycznej i edukacyjnej. Autor 2 podręczników akademickich, 5 książek i ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny chemii krzemianów i spektroskopii. Współpracował z wieloma czasopismami naukowym, był członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem czasopism wydawanych przez Elsevier: Vibrational Spectroscopy i Journal of Molecular Structure. Należał także do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Wydarzenia

kwiecień

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

25kwiallday28XXII Rajd Mechanika

maj

13marallday30czeNie samą pracą żyje człowiek. Hobby pracowników AGH

04majallday18Rejs „ZNACZY AGH”

09majallday56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Nasze Kanały
X