19 października 2019 r. w Krakowie odbyły się główne uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH. W bogatym programie do najważniejszych wydarzeń zwieńczających obchody należały uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH oraz 101. Inauguracji Roku Akademickiego, a także widowisko teatralno-muzyczne „Kids of Evolution”. W obchodach uczestniczył Prezydent Rzeczypospholitej Polskiej Andrzej Duda.

Fotorelacja KSAF AGH

Fotorelacja w serwisie foto.agh.edu.pl

Msza w kolegiacie św. Anny

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.30 w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny, gdzie społeczność akademicka zgromadziła się na mszy świętej, której przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

Pochód jubileuszowy

Po mszy w kierunku Rynku Głównego wyruszył pochód jubileuszowy. W uroczystym orszaku, któremu towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna AGH, wzięli udział rektorzy AGH, rektorzy uczelni polskich i zagranicznych, licznie zgromadzeni pracownicy uczelni, studenci i zaproszeni goście. Trasa pochodu wiodła ul. Szewską, przez Rynek Główny, ul. Wiślną, ul. Gołębią, aż do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W gmachu tym, 20 października dokładnie 100 lat temu, odbyła się uroczystość z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której otwarto Akademię Górniczą. Przemówienia okolicznościowe przed gmachem głównym UJ wygłosili Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Posiedzenie Senatu AGH w Centrum Kongresowym ICE

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH oraz 101. Inauguracji Roku Akademickiego rozpoczęło się o godz. 11.00. Tuż po rozpoczęciu Orkiestra Reprezentacyjna AGH odegrała „Mazurek Dąbrowskiego”, a rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otworzył posiedzenie. Następnie Tomasz Knapik przywitał licznie zgromadzonych gości z kraju i zagranicy – władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli świata nauki, przemysłu, korpusu dyplomatycznego, pracowników, absolwentów i studentów AGH.

Przemówienie inauguracyjne Rektora AGH

Rozpoczynając wystąpienie, prof. Tadeusz Słomka zwrócił uwagę na wyjątkową rangę uroczystości:

– Tegoroczna inauguracja jest szczególna i wyjątkowa – świętujemy bowiem setną rocznicę aktywnej działalności naszej uczelni. W ciągu minionego wieku realizowaliśmy z powodzeniem założenia misji uniwersytetu – kształcenie, badania naukowe, wychowanie młodzieży oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zgodzie z zasadą społecznej odpowiedzialności. Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy dziś gościć tak wiele znamienitych osobistości z Polski i całego świata. Więź pomiędzy reprezentantami Akademii Górniczo-Hutniczej: studentami, pracownikami i absolwentami jest wyjątkowa. Wiele tysięcy osób związanych z naszą Alma Mater doskonale wie, że w moich słowach nie ma cienia przesady. Nasza uczelnia to bowiem nie tylko świetna jakość kształcenia, nowe inwestycje, nowoczesne laboratoria czy tysiące naukowych grantów i zleceń z przemysłu. Nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów, gdyby nie wyjątkowi ludzie.

W dalszej części przemówienia inauguracyjnego Rektor AGH mówił o powstaniu i rozwoju Akademii Górniczej:

– W 2013 r. obchodziliśmy setną rocznicę powołania Akademii Górniczej. Jej tworzenie było długim procesem, który rozpoczął się już w 1816 r., a zakończył właśnie 100 lat temu. (…) Oczekiwania wobec Akademii były bardzo duże. Odradzająca się gospodarka potrzebowała wsparcia dla rodzimego górnictwa i hutnictwa. 100 lat temu, około 300 młodych Polaków rocznie wyjeżdżało za granicę, aby zdobywać wiedzę górniczą. Władze Akademii Górniczej w tym bardzo trudnym okresie, krok po kroku realizowały swoje założenia – określając programy kształcenia, przygotowując plany inwestycyjne, a także przez lata poszerzając ofertę kształcenia.

Rektor AGH zwrócił uwagę na wysokie pozycje zajmowane przez naszą uczelnię w rankingach zagranicznych, a także przypomniał najważniejsze projekty studenckie z ostatnich lat:

Nie sposób wymienić wszystkie osiągnięcia AGH z minionego wieku, ale to nasi absolwenci odkryli, rozpoznali i przygotowali do eksploatacji wiele złóż kopalin użytecznych, projektowali kopalnie i huty, zakłady przetwórcze, urządzenia, maszyny i nowe materiały dla wszystkich działów gospodarki. Tworzyli systemy komputerowe i wiele, innych. Świadczą o tym tysiące patentów, wdrożeń, licencji i start-upów.

Prof. Tadeusz Słomka odniósł się również do reformy ministerialnej:

Jedną z najważniejszych konsekwencji wdrożenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie znacznie silniejsza niż kiedykolwiek dywersyfikacja uczelni. Mechanizmy, które pozwolą wyłonić uczelnie badawcze doprowadzą w krótkim czasie do ich zróżnicowania. Potencjalna transformacja AGH w kierunku uczelni badawczej jest nie tylko dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim ogromną szansą na zdecydowanie szybszy rozwój. I szansę tę planujemy skutecznie wykorzystać, jeżeli będzie nam to dane. Dzięki temu możliwa będzie realizacja założeń programu wieloletniego, a także efektywne wykorzystanie infrastruktury uczelni.

(…)

– Na zakończenie, życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzednie 100 lat i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Wręczenie odznaczeń

Z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz za wybitne zasługi dla rozwoju nauk technicznych i za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauk technicznych oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej zostali uhonorowani: prof. dr hab. inż. Witold Byrski, prof. dr hab. Mirosław Handke, prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, prof. dr hab. Bolesław Kacewicz, prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko. Ceremonię wręczenia odznaczeń prowadził Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta Roman Kroner.

Przemówienie Prezydenta RP

W dalszej części uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

– W 1919 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim (…) w auli nastąpiła inauguracja, dokładnie 20 października 1919 r., a dokonał jej Marszałek Józef Piłsudski. Dlaczego tak się śpieszył? Bo przecież uczelnia, tak jak odrodzone polskie państwo, ma ponad sto lat. Ale to zaledwie jeden rok po tym jak polskie państwo odrodziło się 11 listopada 1918 r. Dlaczego tak szybko tą właśnie uczelnię uruchomiono? Otóż powód był prosty. Polska walczyła wtedy o to, aby w jej granicach znalazł się Śląsk. To było ważne zadanie. Marszałek Józef Piłsudski jako wizjoner widział już ten Śląsk jako część Rzeczpospolitej. Trzeba było trzech powstań śląskich, których rok obchodzimy teraz w roku 2019, aby stało się to możliwe. Ale wtedy kiedy Śląsk, w swojej większej części przemysłowej, Górny Śląsk stawał się częścią Rzeczpospolitej, to już pierwsi studenci byli kształceni na inżynierów, a później mogli wykonywać pracę dla polskich kopalń, hut na tym jakże ważnym obszarze Rzeczpospolitej będącym fundamentem odbudowy kraju i tworzenia pomyślności II Rzeczpospolitej. Akademia Górnicza była niezwykle ważnym elementem realizacji tej wielkiej wizji odrodzonej, nowej, silnej Rzeczpospolitej, która powstała z popiołów po 123 latach i jak najszybciej chciała się wybić na samodzielność pod każdym względem, na zamożność, na powodzenie, na nowoczesność. To się działo oczywiście za sprawą polskich uczelni, ale z punktu widzenia technicznego, przemysłowego, gospodarczego krakowska Akademia Górnicza była jednym z fundamentów.

(…)

– Dziś AGH rozkwita. Nowe budynki, piękne laboratoria, niesłabnący poziom, stałe, najwyższe miejsce w ogólnopolskich rankingach. Chcę z całego serca za to podziękować, za ten niezwykły trud pracy naukowej, pracy badawczej i edukację pokoleń młodych polskich inżynierów, którzy szli i zasilali polski rynek, polskie zakłady pracy, którzy przynoszą nam chlubę, pracując na uczelniach i w firmach na całym świecie. Absolwent AGH jest doskonale przygotowany do tego, aby wykonywać swój zawód gdziekolwiek znajdzie się na świecie, bo te nauki, które państwo uprawiacie, mają taki niezwykle uniwersalny charakter.

Wystąpienia gości

W dalszej części uroczystości Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik odczytał list nadesłany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie głos zabrali Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin; Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu – Elżbieta Bieńkowska; Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski; Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012 i doktor honoris causa AGH – prof. Jerzy Buzek oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. Jan Szmidt.

Immatrykulacja studentów I roku

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Każdy wydział AGH reprezentował jeden, nowo przyjęty student, który w imieniu własnym i swoich kolegów składał uroczyste ślubowanie. Ceremonię przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny. W Auli wybrzmiało radosne Gaudeamus igitur, a prof. Tadeusz Słomka skierował słowa do studentów:

Wszystkim studentom, którzy rozpoczynają dziś rok akademicki życzę wielu sukcesów i wytrwałości w zmaganiach ze studencką codziennością. Nie zapominajcie, że wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują, wielu przekazuje dalej, a tylko nieliczni posiadają – powiedział Rektor AGH.

Przemówienie przedstawiciela studentów

W imieniu studentów głos zabrał Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH Marcin Krukowski.

Wręczenie nagród

W trakcie posiedzenia Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek ogłosił laureatów nagród naukowych. Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego otrzymał dr hab. inż. Sebastian Wroński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Dr hab. inż. Marek Rotkegel z Głównego Instytutu Górnictwa odebrał nagrodę im. Profesora Henryka Czeczotta.

Podziękowanie dla sponsorów

Podczas uroczystości wręczono statuetki dla sponsorów, którzy udzielili AGH wsparcia w organizacji jubileuszu. Współorganizatorem głównych obchodów Jubileuszu było Miasto Kraków. Partnerami głównymi obchodów 100-lecia AGH były firmy: ArcelorMittal Poland S.A., COMARCH S.A., Mostostal Warszawa SA, Grupa PBI Kopalnie Dolomitu, Bank Pekao. Wśród firm, będących partnerami obchodów, znalazły się: LOTOS S.A., KGHM Polska Miedź S.A., MASPEX Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., CEMEX Polska, EXME Berger Group, RENKAR Sp z o.o., Ceramika PARADYŻ Sp. z o.o., Tubądzin Management Group Sp. z o.o., Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE, GEOBRUGG Partner in Poland, Valeo Autosystemy Sp. z o.o., TITAN POLSKA Sp. z o.o., Wodociągi Miasta Krakowa.

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. „Z biegiem lat, z biegiem dni”, będący opowieścią o historii techniki, wygłosili dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. nadzw. z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz dr inż. Krzysztof Kluza z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Prelegenci w swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na przemiany w trzech ważnych aspektach rozwoju naszej cywilizacji: sposób zdobywania energii, rodzaj używanych materiałów oraz wykorzystywane technologie.

Zamykając posiedzenie, Rektor AGH podziękował naukowcom za wspaniały wykład, gościom za przybycie, a także skierował słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację uroczystości.

Na zakończenie uroczystości Chór Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” odśpiewał Gaude Mater Polonia.

Po uroczystym posiedzeniu Senatu zgromadzeni goście wznieśli jubileuszowy toast, a także pokrojono jubileuszowy tort.

„Kids of Evolution”

W części wieczornej, o godz. 18.00 odbyło się widowisko teatralno-muzyczne “Kids of Evolution” w reżyserii Maćka Sobocińskiego. Scenariusz spektaklu w całości był inspirowany Jubileuszem 100-lecia AGH, a elementy scenicznego świata dotyczyły historii uczelni, a także związanych z nią osób i ich dokonań.

Na scenie pojawili się czołowi artyści polskiej sceny muzycznej – Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, Igor Herbut, Kamil Bednarek, Leszek Możdżer i L.U.C ORCHESTRA. Obok gwiazd wystąpiły zespoły z naszej uczelni – Orkiestra Reprezentacyjna AGH oraz Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH.

W obsadzie widowiska wystąpili aktorzy – Lidia Bogaczówna w roli EVOLUTION PROFESSORA, Marcel Wiercichowski jako EVOLUTION PROFESSORE, Franek Sobociński w roli EVOLUTION KID, a także studenci i pracownicy AGH, m.in. Paweł Janowski, Przemysław Drożdż, Agata Zwolak, dr inż. Marek Długosz, Paweł Węgrzyn, Bartosz Postulka, Alicja Kubera, Szymon Kurpiel, Zuzanna Matwiejczuk, Bartosz Sobik. W widowisku pojawiły się motywy oparte na projektach naukowych takich jak m.in. robot z laserowym czujnikiem odległości do budowy map 2D, rakieta AGH Space Systems, robot autonomiczny Aquilo, motocykl elektryczny, bezzałogowy samolot solarny czy projekt KRAKsat.

Integralną częścią spektaklu były sekwencje wideo z wypowiedziami pracowników uczelni. Jubileuszowe życzenia dla AGH złożyli m.in. rektorzy AGH, profesorowie, doktoranci, studenci, pracownicy administracyjni, w tym także najstarsza absolwentka AGH – prof. Zofia Orman, która w tym roku obchodziła 100. urodziny.

Lektorem w widowisku był Tomasz Knapik.

Pokaz plenerowy

Dzień zakończył pokaz plenerowy, który w godzinach wieczornych odbył się w pięknej scenerii na Bulwarach Wiślanych.

Życzenia oraz gratulacje dla AGH w związku z inauguracją przysłali:

Prezydent RP Andrzej Duda
Prezydent Miasta Krosna, Piotr Przytocki
Prezydent Miasta Nowa Sól, Wadim Tyszkiewicz
Rektor Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy, Politechniki Kijowskiej, prof. Mykhailo Zgurovsky
Rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, prof. Igor Kocan
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. prof. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Witold T. Bielecki
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prof. Cezary Sanecki
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, prof. Piotr Kielan
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Antoni Cygan
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. Grzegorz Przebinda
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec
Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis
Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, prof. Jan Kazior
Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. Tadeusz Markowski
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. Bogusław Machaliński
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Marek Rocki
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr Marek Chamot
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. Zbigniew Paweł Kruszewski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Stanisław Michałowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciech Kamieniecki
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński
Prezes Zarządu PPUH MARBET WIL Sp. z o.o., Marcin Hiltawski
Właściciel Grupy Tubądzin, Andrzej Wodzyński

 

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X