Prof. dr hab. Mirosław Handke (ur. 1946, zm. 2021)
Rektor w latach 1993–1998
Chemia, fizykochemia ciała stałego

Urodził się w Lesznie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ (1969). Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany od 1969 r. Uczeń prof. Edwarda Görlicha, stypendysta w latach 1984–1986 i 1989 Harrick Scientific Corporation Institute, 1986–1989 visiting professor na Uniwersytecie w Genui, w Institute of Technology w Haifie w Izraelu i Uniwersytecie Technicznym w Klaustal.
Założyciel struktur i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” na AGH, współzałożyciel Małopolskiego Klubu Konserwatywnego.

Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który przekształcony został w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1993–1998 dwukrotnie wybierany na rektora AGH. Był to okres niezwykle intensywnej pracy, zreformowano strukturę organizacyjną uczelni (zniesiono Instytuty, a powołano Katedry) oraz system finansowy uczelni. System finansowy działał niezwykle efektywnie i pozwolił na wyprowadzenie uczelni z głębokiego deficytu, o jego zaletach świadczy fakt, że obowiązuje on, prawie w niezmienionej postaci do chwili obecnej.

Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych był inicjatorem i współzałożycielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Od 31 października 1997 r. do 20 lipca 2000 r. sprawował funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Współtwórca reformy systemu oświaty z 1999 r.
Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 r. dwustopniową strukturę szkolnictwa, wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu 6 klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura), przywracając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Dzięki obiektywizacji i normalizacji nowa matura zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie. Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły zawodowe.

Łącznie opublikował ok. 150 prac, z których 103 prace znajdują się na liście Google Scholar i według tego wydawnictwa były one cytowane ok. 1200 razy, wskaźnik Hirscha zaś wyliczono na 20. Wszystkie te wskaźniki dotyczą prac w zakresie chemii ciała stałego i spektroskopii oscylacyjnej i były opublikowane po 1985 r. Podane liczby nie obejmują publikacji o tematyce społeczno-politycznej i edukacyjnej. Autor 2 podręczników akademickich, 5 książek i ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny chemii krzemianów i spektroskopii. Współpracował z wieloma czasopismami naukowym, był członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem czasopism wydawanych przez Elsevier: Vibrational Spectroscopy i Journal of Molecular Structure. Należał także do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Wydarzenia

Brak wydarzeń na liście

Nasze Kanały
X